RODO ROK SZKOLNY 2020/2021

Utworzono: 09-10-2020

RODO

Obowiązek informacyjny


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL), zwanej dalej "RODO" informuję, iż:


1. Administratorem danych osobowych dzieci i jego rodziców/prawnych opiekunów jest Przedszkole nr 1 w Lęborku przy ul. Czołgistów 37, reprezentowane przez Dyrektora Przedszkola.


2. Administrator Danych Osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych Pana Sławomira Olczyk. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail: inspektor.abi2@gmail.com lub w siedzibie administratora po wcześniejszym umówieniu.


3. Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:


a) dane osobowe dziecka wraz z powiązanymi z nim danymi rodzica/prawnego opiekuna w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z: Ustawą z dnia 7 września 1991r. o Systemie oświaty, Ustawą z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe i wydanymi na ich podstawie rozporządzeniami odpowiednich ministrów, Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.— RODO. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją niepodania danych osobowych, będzie nieprzyjęcie dziecka do przedszkola;


b) dane osobowe dziecka związane z udziałem w konkursach i zawodach organizowanych poza przedszkolem, na podstawie podpisanej zgody osoby fizycznej lub rodzica/opiekuna prawnego w przypadku małoletniego , zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.- RODO (jeżeli to Pana/Panią dotyczy);


c) wizerunek dziecka w celu publikacji w materiałach publikowanych lub autoryzowanych przez przedszkole w prasie lokalnej, telewizji, w folderach promujących przedszkole, oraz na stronie internetowej przedszkola na podstawie podpisanej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.- RODO (jeżeli to Pana/Panią dotyczy);


d) dane osobowe osoby niebędącej rodzicem/prawnym opiekunem odbierającej dziecko z przedszkola na podstawie podpisanej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.- RODO (jeżeli to Pana/Panią dotyczy). Brak zgody lub jej niewyrażenie skutkuje brakiem możliwości odebrania dziecka z przedszkola przez osobę inną niż rodzic/prawny opiekun;


e) w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań zmierzających do jej zawarcia – art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. Np. (Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy - tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040);


f) w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora danych np. windykacja należności – art. 6 ust 1 lit f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.- RODO.


4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa w tym m. in.: Ministerstwo Edukacji Narodowej — System Informacji Oświatowej, Organ nadzorujący - Kuratorium Oświaty, Organ prowadzący — Miasto Lębork oraz uprawnionym organom w zakresie prowadzenia przez nie czynności prawnych, np. Policji, Sądom, Prokuraturze na ich pisemny wniosek.


5. Dane osobowe będą przetwarzane w zależności od rodzaju danych i celu ich przetwarzania przez okres określony w jednolitym rzeczowym wykazie akt obowiązującym w Przedszkolu nr 1 oraz innych przepisach dotyczących danych osobowych.


6. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści danych dziecka i powiązanych z nimi danych rodzica/prawnego opiekuna oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Skorzystanie z wymienionych praw wymaga złożenia oświadczenia woli w formie pisemnej.


7. Ma Pan/Pani prawo złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


8. Przekazane przez Pana/Panią dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą podlegać profilowaniu.


9. Dane osobowe dziecka i jego rodziców/prawnych opiekunów nie będą przekazywane do państw trzecich.