PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W PRZEDSZKOLU NR 1 W LĘBORKU W OKRESIE PANDEMII COVID-19

Utworzono: 31-08-2020

Przedszkole nr 1

ul. Czołgistów 37 , 84-300 Lębork

Tel; 59/ 86211078, e-mail konopnickam@wp.pl

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W PRZEDSZKOLU NR 1 W LĘBORKU

W OKRESIE PANDEMII COVID-19

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejsze procedury dotyczą wszystkich pracowników Przedszkola nr 1 w Lęborku oraz rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.

2. Celem procedur jest zminimalizowanie wystąpienia zagrożeń zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 w przedszkolu oraz umożliwienie rodzicom, którzy nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką nad dzieckiem w domu, podjęcia pracy zawodowej.

3. Procedury określają działania, które minimalizują możliwość zakażenia, ale mimo wszystkich podjętych środków bezpieczeństwa, nie pozwolą w 100% wyeliminować ryzyka związanego
z zakażeniem, dlatego rodzic decydując się na przyprowadzanie dziecka do przedszkola jest zobowiązany wypełnić oświadczenie, stanowiące załącznik nr 1.

I. OBOWIĄZKI DYREKTORA PRZEDSZKOLA

1. Dyrektor ustala wewnętrzne procedury obowiązujące w przedszkolu, zgodnie
z wymogami zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusai choroby COVID-19.

2. Organizuje pracę pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych na okres wzmożonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii.

3. Planuje organizację pracy przedszkola na podstawie zebranych informacjiod rodziców, którzy decydują się przyprowadzać dzieci do przedszkola w okresie pandemii.

4. Informuje rodziców o czynnikach ryzyka COVID-19 i o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z posyłaniem dziecka do przedszkola poprzez zebranie wymaganej deklaracji, stanowiącej załącznik nr 2.

5. Zapewnia pomieszczenie do izolacji w razie pojawienia się podejrzenia zachorowania dziecka lub pracownika (znajdujące się najbliżej wejścia do przedszkola); wyposażone w zestaw ochronny w skład, którego wchodzi: przyłbica i/lub maseczki ochronne, fartuch ochronny, rękawiczki ochronne.

6. Zapewnia środki ochrony osobistej dla pracowników (rękawiczki, maseczki) oraz środki higieniczne do dezynfekcji rąk i powierzchni.

7. Zapewnia przy wejściu głównym dozownik z płynem do dezynfekcji rąk wrazz instrukcją dezynfekcji (umieszczoną w widocznym miejscu) oraz środkido dezynfekcji powierzchni (klamki), a w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych mydła, płyn do dezynfekcji rąk, a także instrukcje z zasadami prawidłowego mycia oraz dezynfekowania rąk dla dorosłych i dzieci.

8. Do zajęć opiekuńczych z dziećmi, w miarę możliwości, nie są angażowane osoby powyżej60 roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi. Realizują oni zadania wyznaczone przez dyrektora przedszkola.

9. Przygotowuje sale dla grup z łazienkami oraz wydzielone szatnie. Jedna grupa dzieci będzie przebywać w wyznaczonej i stałej sali.

10. Zapewnia codzienną dezynfekcję placu zabaw oraz wyznacza miejsca i drogi komunikacyjne, z których korzystać będą poszczególne oddziały.

11. Nie będą organizowane wyjścia dzieci poza teren przedszkola.

12. Przed otwarciem i po zamknięciu przedszkola, zapewnia dezynfekowanie wszystkich pomieszczeń przedszkolnych.

13. Prowadzi monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach, włączników. Monitoring dezynfekcji toalet.

14. Zapewnia wyeliminowanie z sal wszystkich przedmiotów trudnych do dezynfekcji.

15. Wyposaża pomieszczenia, zgodnie z ich przeznaczeniem, w zestawy ochronne (maseczki, rękawiczki, fartuchy, przyłbice).

16. Zapoznaje wszystkich pracowników z procedurami.

II. OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW

1. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora przedszkola.

2. Każdy pracownik przedszkola zobowiązany jest do samokontroli temperatury
w miejscu wyznaczonym do dobrowolnego pomiaru.

3. Pracownicy pozostający w bezpośrednim kontakcie z dziećmi wchodzą do przedszkola głównym wejściem i mogą przemieszczać się wyłącznie po terenie: hol na parterze/piętrze WC dla personelu sala przydzielonego oddziału pomieszczenie izolatki (w miarę konieczności). Zabrania się ww. pracownikom korzystania z pozostałych pomieszczeń
w przedszkolu
.

4. Pozostali pracownicy wchodzą i wychodzą tylko tylnym wejściem.

5. Bezwzględnie przy każdym wejściu/wyjściu z przedszkola i w trakcie pracy każdy pracownik często odkaża ręce płynem do dezynfekcji rąk według umieszczonych instrukcji oraz myje ręce zgodnie z instrukcją.

6. Wszyscy pracownicy opiekujący się dziećmi przebierają się w strój do pracy.

7. Pracownicy przemieszczają się po przedszkolu tylko w niezbędnych sytuacjach,
z zachowaniem dystansu społecznego co najmniej 1,5 m.

8. Nauczyciele pracują według ustalonego przez dyrektora grafiku: w jednej grupie pracują zmianowo przydzielone osoby w ciągu jednego dnia.

9. Nauczyciele w ciągu dnia przypominają dzieciom zasady obowiązujące w przedszkolu
i wyjaśniają dlaczego zostały wprowadzone; dbają o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa higienicznego przez dzieci i przestrzegają ustalonego harmonogramu wyjść do ogrodu; unikają organizowania większych skupisk dzieci w trakcie zabawy i innych czynności, zarówno w sali jak i na placu zabaw.

10. Woźna oddziałowa przydzielona do danego oddziału wietrzy salę, w której odbywają się zajęcia co najmniej raz na godzinę; dezynfekuje powierzchnie dotykowe, sprzęty
m.in.
klamki, uchwyty, poręcze krzeseł i powierzchnie płaskie, w tym blaty stołów
do spożywania posiłków
oraz zabawki tak często, jak często dzieci są na podwórzu; włącza się w działania higieniczno-sanitarne z grupą i odpowiada za odizolowanie dziecka w razie podejrzenia zakażenia koronawirusem.

11. Woźne oddziałowe wykonują codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych; dezynfekują powierzchnie dotykowe – poręcze, klamki, włączniki światła, wszelkie uchwyty, szatnie oraz dostarczają posiłki do grup z zachowaniem wzmożonego reżimu sanitarnego (maseczki, rękawiczki); utrzymują wysoką higienę mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, sprzętów, naczyń i sztućców; po skończonej pracy gruntownie wszystko dezynfekują.

 1. Pracownicy przeprowadzający dezynfekcję zobowiązani są do ścisłego przestrzegania zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji oraz przestrzegania czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń w celu zabezpieczenia dzieci przed wdychaniem oparów środków przeznaczonych do dezynfekcji.

13. Wyznaczone woźne oddziałowe prowadzą „filtr” przy przyjmowaniu/odbieraniu dzieci
do/z przedszkola, a dodatkowo czuwają i odpowiadają za odizolowanie dziecka, u którego stwierdzono objawy chorobowe sugerujące infekcję dróg oddechowych, podejrzenie zakażenia koronawirusem lub chorobę COVID-19. Są odpowiedzialne za sprzątanie
i dezynfekcję pomieszczeń, w których odizolowano osoby ze zdiagnozowanymi objawami chorobowymi.

14. Pracownicy kuchni wykonując pracę w miarę możliwości utrzymują odległość 1,5 metra pomiędzy sobą; przestrzegają warunków wymaganych przepisami prawa, dotyczącymi zbiorowego żywienia oraz dodatkowo przestrzegają szczególnej ostrożności dotyczącej zabezpieczenia epidemiologicznego, w tym w środki ochrony osobistej tj. oprócz fartuchów stosują rękawiczki, maseczki. Utrzymują wysoką higienę mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, a po skończonej pracy gruntownie wszystko dezynfekują.

15. Pracownicy kuchni zobowiązani są do częstej dezynfekcji rąk według instrukcji.

16. Intendent dba o czystość magazynu spożywczego i ma wyłączny wstęp do tego magazynu; wydaje towar kucharzowi; dba o higieniczny odbiór towarów od dostawców.

17. Dostawca nie wchodzi na teren przedszkola; towar odpowiednio zapakowany zostawia przed drzwiami.

III. OBOWIĄZKI RODZICÓW

1. Zapoznają się z procedurami opracowanymi na czas zwiększonego reżimu sanitarnego
i podpisują wdrożone
oświadczenia (załącznik nr 1) oraz deklaracje (załącznik nr 2).

2. Nie posyłają do przedszkola dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie.

3. Dzieci do przedszkola przyprowadzane/odbierane są przez osoby zdrowe.

4. Przyprowadzają do przedszkola tylko zdrowe dziecko.

5. Zapewniają dziecku ochronę ust i nosa w drodze do/z przedszkola; z chwilą wejścia
do przedszkola zabierają maseczkę dziecka ze sobą.

6. Sygnalizują swoje przybycie dzwonkiem (drzwi do placówki są zamknięte).

7. Nie wchodzą do budynku przedszkola; przekazują dziecko pracownikowi po wcześniejszym zmierzeniu dziecku temperatury pod nadzorem pracownika przedszkola.

8. W przypadku temperatury 37 0 C i wyższej, zabierają dziecko z powrotem do domu.

9. Pomiar temperatury odbywa się termometrem bezdotykowym, po każdym użyciu pracownik jest zobowiązany zdezynfekować powierzchnię termometru dostępnym środkiem.

10. Regularnie przypominają dziecku o zasadach higieny i dbają, aby dziecko
nie przynosiło do przedszkola zabawek i niepotrzebnych przedmiotów. Z przedszkola nie będą zabierane przedmioty i zabawki.

11. Są zobowiązani do podania aktualnego numeru telefonu i odbierania telefonów
z przedszkola oraz niezwłocznego odbioru dziecka z przedszkola w przypadku wystąpienia objawów chorobowych.

IV. PRACA W PODWYŻSZONYM REŻIMIE SANITARNYM

1. Na czas podwyższonego reżimu sanitarnego drzwi do placówki są zamknięte
od 6.00-16.30; obecność przy wejściu sygnalizuje się ogólnym dzwonkiem.

2. Powierzchnia sali przeznaczonej na pobyt dzieci, w miarę możliwości, powinna wynosić
co najmniej 15 m2; w przypadku liczby dzieci większej niż 5, powierzchnia sali ulega zwiększeniu na każde kolejne dziecko o co najmniej 2 m2,
jednakże powierzchnia przypadająca na jedno dziecko nie może być mniejsza niż 1,5 m2.

3. Dziecko do przedszkola przyprowadza tylko jedna osoba i przychodzi tylko z dzieckiem mającym pozostać w placówce.

4. Rodzic nie wchodzi do przedszkola, a jedynie odprowadza dziecko do drzwi przedszkola; jednocześnie zobowiązany jest do zachowania dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników placówki, jak i innych dzieci i ich rodziców, wynoszący min. 1,5 metra.

5. W szczególnych przypadkach, rodzice mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej podmiotu, z zachowaniem zasady - 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi lub w odstępie od kolejnego rodzica zdzieckiem/dziećmi 1,5 m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

6. W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego w placówce, rodzic
/opiekun, za zgodą dyrektora placówki, może przebywać na terenie placówki
z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoba zdrowa, w której domu nie przebywa osoba
na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych). Jednakże dzienna liczba rodziców/opiekunów dzieci odbywających okres adaptacyjny w placówce jest ograniczona
do niezbędnego minimum, umożliwiając osobom zachowanie dystansu społecznego
co najmniej 1,5 m.

7. Dzieci przyprowadzane są do godz. 8.30; po jej upływie wietrzone są hole
i dezynfekowane wszystkie klamki, szatnie i powierzchnie komunikacyjne.

8. Dziecko po wyjściu z szatni myje dokładnie ręce i dopiero wchodzi do sali zajęć.

9. W ciągu dnia dziecku BĘDZIE mierzona jest temperatura ciałaW SYTUACJI, kiedy pojawią się u niego jakiekolwiek objawy chorobowe.

10. Rodzic sygnalizuje dzwonkiem przy drzwiach wejściowych odbiór dziecka i oczekuje
na odprowadzenie dziecka przez woźną oddziałową; przy odbiorze rodzic mierzy temperaturę dziecku w obecności pracownika przedszkola.

11. Ogranicza się przebywanie osób trzecich w placówce do niezbędnego minimum,
z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (minimum osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe). Ewentualne wejście do placówki
ww. możliwe jest wyłącznie po uzgodnieniu z dyrektorem lub osobą upoważnioną
do kontaktu z osobami zewnętrznymi.

V. DZIAŁANIA NA WYPADEK STWIERDZENIA PODEJRZENIA ZAKAŻENIA

COVID-19 U DZIECKA

 1. Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby, zostaje odizolowane wodrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, z zapewnieniem minimum
  2 m odległości od innych osób. Nauczyciel oddziału bezzwłocznie powiadamia rodziców/opiekunów, w celu pilnego odebrania dziecka z przedszkola.
 2. Woźna danego oddziału zabezpiecza się w fartuch ochronny, rękawice i maseczkę/przyłbicę.
 3. Bezzwłocznie udaje się z dzieckiem do izolatki lub wyznaczonego miejsca i pozostaje tam
  z dzieckiem utrzymując 2 metrowy dystans.
 4. Nauczyciel zawiadamia dyrektora o zaistniałej sytuacji, a w razie nieobecności dyrektora
  na terenie przedszkola, nauczyciel dzwoni do Sekretarza Miasta Lęborka pod nr telefonu: 608092518.
 5. Jeżeli dziecko posiada ostre objawy choroby, które mogą zagrażać jego życiu lub zdrowiu,
  a kontakt z opiekunem nie jest możliwy, dyrektor może podjąć decyzję o wezwaniu pogotowia ratunkowego.

6. Dyrektor/alternatywnie Sekretarz Miasta Lęborka zawiadamia stację sanitarno-epidemiologiczną – tel. 59/8621928 lub 604755717.

VI. DZIAŁANIA NA WYPADEK STWIERDZENIA PODEJRZENIA

ZAKAŻENIA U PRACOWNIKA

1. Pracownicy/obsługa przedszkola zostają poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy. Pracownik powinien zostać
w domu i skontaktować
się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że może być zakażony koronawirusem.

2. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych u pracownika będącego na stanowisku pracy, powinien on skontaktować się telefonicznie
z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną.

3. Pracownik bezzwłocznie zgłasza ten fakt dyrektorowi, a w razie nieobecności dyrektora
na terenie przedszkola, Sekretarzowi Miasta Lęborka pod nr telefonu: 608092518 i udaje się do izolatki.

4. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów u pracownika będącego na stanowisku pracy, sugerujących zakażenie koronawirusem, należy niezwłocznie odsunąć go od pracy. Wyznaczeni doraźnie pracownicy zobowiązani są wstrzymać przyjmowanie kolejnych dzieci.

5. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z objawami chorobowymi należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi procedurami i dezynfekcji powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, uchwytów itp.

6. Dyrektor kieruje do pomocy osobę, która zabezpiecza się w odzież ochronną.

7. Dyrektor/alternatywnie Sekretarz Miasta Lęborka bezzwłocznie zawiadamia odpowiednie służby, które podejmują dalsze kroki bezpieczeństwa i poleca wszystkim stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

8. W przypadku podejrzenia zakażenia, dyrektor przedszkola lub osoba upoważniona, sporządza listę osób przebywających w tym samym czasie w pomieszczeniach przedszkola z osobą podejrzaną o zakażenie.

9. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie przedszkola, należy stosować się do zaleceń powiatowego inspektora sanitarnego

10. Na terenie przedszkola umieszczono w łatwo dostępnych miejscach, ważne numery telefonów.

11. Polecono pracownikom bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego
i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach: https://www.gov.pl/web/gislubhttps://www.gov.pl/web/koronawirus/ a także obowiązujących przepisów prawa.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Procedury bezpieczeństwa obowiązują w Przedszkolu od dnia 12 maja 2020 r. do czasu ich odwołania.Korekty obowiązują od 1 września 2020 r., zostały opracowane na podstawie wytycznych GIS z dnia 25 sierpnia 2020 r. (czwarta aktualizacja).

2. Wszyscy pracownicy Przedszkola oraz rodzice/opiekunowie dzieci są zobowiązani
do ich ścisłego stosowania i przestrzegania.

Załącznik nr 1

OŚWIADCZENIE/ RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH

…………………………………………………………………

(imię i nazwisko dziecka)

· Oświadczam, iż zapoznałam/em się z wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli,

wydanymi na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374, 567 i 1337).

· Jestem świadoma/y czynników ryzyka COVID-19 zarówno u dziecka, jego rodziców lub opiekunów, jak i innych domowników oraz odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka do przedszkola.

· Zdaję sobie sprawę, że pomimo wprowadzenia reżimu sanitarnego, na terenie przedszkola może dojść do zakażenia COVID-19.

· Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała mojemu dziecku w sytuacji, kiedy pojawią się u niego jakiekolwiek objawy chorobowe.

Oświadczam, że w sytuacji zarażenia się mojego dziecka na terenie przedszkola
nie będę wnosił/a skarg, zażaleń i pretensji do dyrektora Przedszkola nr 1 w Lęborku oraz
do organu prowadzącego przedszkole, będąc całkowicie świadomym zagrożenia epidemiologicznego wynikającego z obecnej sytuacji w kraju.

Zapoznałam/em się i wyrażam zgodę

Lębork, dnia …………………………………. ……………………………………….

(czytelny podpis rodzica/opiekuna)

Załącznik nr 2

DEKLARACJA RODZICA

Ja niżej podpisana/podpisany …………………………………………………………….

(imię i nazwisko rodzica)

oświadczam, że:

zapoznałam/em się z treścią PROCEDUR BEZPIECZEŃSTWA W PRZEDSZKOLU NR 1 W LĘBORKU W OKRESIE PANDEMII COVID-19 i zobowiązuję się do ich bezwzględnego przestrzegania.

Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora przedszkola o wszelkich zmianach
w sytuacji zdrowotnej mojego najbliższego otoczenia, w związku z COVID-19.

Lębork, dnia …………………………………. ……………………………………….

(czytelny podpis rodzica/opiekuna)

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO) informuję, że:

1. Administratorem danych jest Przedszkole nr 1 w Lęborku, przy ul. Czołgistów 37, tel. 59/8621078

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, kontakt e-mail: inspektor.abi2@gmail.com

3. Celem zbierania danych osobowych jest zapewnienie bezpieczeństwa ze względów związanych z interesem publicznym wdziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi.

4. Przetwarzanie danych odbywać się będzie na podstawie:

· art. 9 ust. 2 lit. a oraz i) RODO – osoba, której dane dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych oraz przetwarzanie niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym wdziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi;

· Wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25 sierpnia 2020 r.
dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – IV aktualizacja, wydanych
na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
(Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374, 567 i 1337).

5. Wyrażenie zgody jest dobrowolne ale niezbędne dla realizacji celu.

6. Dane mogą zostać udostępnione podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Administratora. Dane osobowe mogą również zostać udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

8. Dane przechowywane będą w okresie do 30 dni po zakończeniu obowiązywania stanu pandemii COVID-19.

9. W oparciu o przetwarzane dane nie będzie miało miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji ani profilowanie.

10. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do danych oraz do ich poprawienia lub uzupełnienia, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdyby przetwarzanie danych naruszało wymienione prawa lub naruszało RODO.