PROCEDURA POSTEPOWANIA W PRZYPADKU STWIERDZENIA WSZAWICY W PRZEDSZKOLU

Utworzono: 21-02-2023

     Procedura postępowania 

          w przypadku stwierdzenia wszawicy w przedszkolu

 

Podstawa prawna:

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. art. 39 ust.1 pkt 3.

 

Cel procedury

Procedura ma zapewnić higieniczne warunki pobytu dzieci w przedszkolu oraz chronić przed rozprzestrzenieniem się wszawicy w placówce. 

 

Zakres procedury

Procedura dotyczy postępowanie w przypadku stwierdzenia wszawicy w przedszkolu.

 

Uczestnicy postępowania – zakres odpowiedzialności

 

 • Rodzice (opiekunowie prawni): muszą mieć świadomość konieczności monitorowania na bieżąco czystości skóry głowy własnego dziecka.
 • Nauczyciele:   zobowiązani  są do natychmiastowego zgłaszania dyrektorowi przedszkola sygnałów dotyczących pojawienia się wszawicy

w placówce.

 • Pracownicy obsługi: winni zgłosić swoje podejrzenia, co do wystąpienia

     wszawicy w danej grupie nauczycielowi, bądź dyrektorowi.

 • Dyrektor: jest zobowiązany do zapewnienia dzieciom higienicznych warunków  pobytu w przedszkolu, a pracownikom higienicznych warunków pracy.

 

 

Sposób prezentacji procedury.

     1.      Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej przedszkola.

     2.      Umieszczenie treści dokumenty na tablicy informacyjnej w przedszkolu.

     3.      Zapoznanie wszystkich pracowników przedszkola z treścią procedury.

 

Opis procedury

 

Zgoda rodziców na objęcie dziecka opieką jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na dokonanie w przypadku uzasadnionym przeglądu czystości skóry głowy dziecka. 

 

 • Dyrektor przedszkola zarządza dokonanie przez osobę upoważnioną kontroli czystości skóry głowy wszystkich dzieci w grupie oraz wszystkich pracowników  przedszkola, z zachowaniem zasady intymności (kontrola indywidualna w wydzielonym pomieszczeniu). 
 •  Dyrektor lub  wychowawca  zawiadamia rodziców dzieci, u których stwierdzono wszawicę o konieczności podjęcia niezwłocznie zabiegów higienicznych skóry głowy.
 • W razie potrzeby instruuje rodziców o sposobie działań, informuje też o konieczności poddania się kuracji wszystkich domowników i monitoruje skuteczność działań.
 • Dyrektor na tablicy ogłoszeń informuje wszystkich rodziców  o stwierdzeniu wszawicy w przedszkolu, z zaleceniem codziennej kontroli czystości głowy dziecka oraz czystości głów domowników.
 • Osoba upoważniona po upływie 7 -10 dni kontroluje stan czystości skóry głowy dzieci po przeprowadzonych zabiegach higienicznych przez rodziców.
 • Kontrola czystości skóry głowy dzieci będzie przeprowadzana systematycznie.
 • W sytuacji stwierdzenia nieskuteczności zalecanych działań, nauczyciel zawiadamia o tym dyrektora przedszkola w celu podjęcia bardziej radykalnych kroków (zawiadomienie ośrodka pomocy społecznej o konieczności wzmożenia nadzoru nad realizacją funkcji opiekuńczych przez rodziców dziecka oraz udzielenie potrzebnego wsparcia).