NABORY NA ROK SZKOLNY 2023/2024 DO LĘBORSKICH PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ

Utworzono: 12-01-2023

NABORY NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Placówki w których w roku szkolnym 2023/2024 realizowane będzie wychowanie przedszkolne;

 • Przedszkole Nr 1
 • Przedszkole Nr 2
 • Przedszkole Nr 5
 • Przedszkole Nr 6
 • Przedszkole Nr10
 • Szkoła Podstawowa Nr4 -oddziały 5-godzinne
 • Szkoła Podstawowa Nr 5- oddziały 5- godzinne
 • Szkoła Podstawowa Nr 7 - oddziały 5- godzinne

Do publicznego przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Lębork.

Kandydaci zamieszkali poza obszarem gminy mogą być przyjęci do publicznych przedszkoli jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, dana gmina dysponuje wolnymi miejscami.

Dzieci do przedszkoli przyjmuje się corocznie na kolejny rok szkolny na podstawie pisemnej deklaracji lub wniosku złożonego do dyrektora placówki przez rodzica/ opiekuna prawnego dziecka:

- rodzice dzieci przyjętych i uczęszczających do przedszkoli składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym samym przedszkolu publicznym. Nie złożenie deklaracji w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w dotychczasowej placówce.

- zapisanie dziecka do przedszkola publicznego po raz pierwszy lub zmiana dotychczasowego przedszkola na inne odbywa się na podstawie wniosku o przyjęcie do przedszkola. Wniosek może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych przedszkoli.

Zasady ogólne naboru na rok szkolny 2023/24

 1. Wielodzietność rodziny kandydata
 2.  Niepełnosprawność kandydata
 3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
 4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
 5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
 6. Samotne wychowanie kandydata w rodzinie
 7. Objęcie kandydata piecza zastępczą.

Kryteria te mają  jednakową wartość- 10 pkt.

2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub gdy po tym postępowaniu nadal są wolne miejsca, przeprowadza się  drugi etap postępowania rekrutacyjnego, w którym brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący.

3. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora, który wyznacza przewodniczącego komisji.

 

Kryteria naboru do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Lębork, do drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego,

określone przez Radę Miejską w Lęborku

 

 

 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Lębork.

 

 

 

 

Zasady ogólne naboru na rok szkolny  do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej 2023/2024.

 

Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się dzieci i młodzież zamieszkałą w obwodzie danej placówki, na podstawie zgłoszenia rodziców.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego,

jeżeli dana placówka dysponuje wolnymi miejscami.

W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez Radę Miejską w Lęborku.

 

Wniosek o przyjęcie może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych szkół.

 

Placówki w których w roku szkolnym 2023/2024 realizowany będzie obowiązek szkolny w klasach pierwszych szkół podstawowych:

 

 • Szkoła Podstawowa Nr 1 w Lęborku, ul. Wojska Polskiego 10
 • Szkoła Podstawowa Nr 3 w Lęborku, ul. Kossaka 103
 • Szkoła Podstawowa Nr 4 w Lęborku, Al. Wolności 31
 • Szkoła Podstawowa Nr 5 w Lęborku, ul. Tadeusza Kościuszki 14
 • Szkoła Podstawowa Nr 7 w Lęborku, ul Piotra Skargi 52
 • Szkoła Podstawowa Nr 8 w Lęborku, ul. Mireckiego 10

zgodnie z obwodami określonymi w uchwale Rady Miejskiej w Lęborku Nr V-43/2019 z dnia 29.03.2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Lębork, a także określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Lębork.

 

 

Kryteria naboru do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Lębork, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, określone przez Radę Miejską w Lęborku

 

 

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Lębork.