NABÓR NA ROK SZKOLNY 2020/2019

Utworzono: 25-01-2020

NABÓR NA ROK SZKOLNY 2020/2021 DO LĘBORSKICH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Do publicznego przedszkola i oddziału wychowania przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Lębork.

Dzieci do przedszkola przyjmuje sięcorocznie na kolejny rok szkolny na podstawie pisemnej deklaracji lub wniosku złożonego do dyrektora placówki przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka.

Rodzice dzieci przyjętych i uczęszczających do przedszkola składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tej samej placówce wychowania przedszkolnego.Nie złożenie deklaracji w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w dotychczasowej placówce.

Zapisanie dziecka po raz pierwszy lub zmiana dotychczasowej placówki na inną odbywa się na podstawie wniosku o przyjęcie do przedszkola.

Kwestionariusz zgłoszeniowy oraz wszelkie informacje nt. rekrutacji można uzyskać w lęborskich placówkach.

 • Przedszkole Nr 1, ul. Czołgistów 37, tel. 59 852-10-78
 • Przedszkole Nr 2, ul. E. Plater 12, tel. 59 862-22-89
 • Przedszkole Nr 5, ul. Wyspiańskiego 1, tel. 59 862- 42-76
 • Przedszkole Nr 6, ul. Wyszyńskiego 7, tel. 59 863-45-94
 • Przedszkole Nr 9, ul. Mireckiego 9, tel. 59 862-17-72
 • Przedszkole Nr 10, ul Krzywoustego 6, tel. 59 863-23-00
 • Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Al. Wolności 31, tel. 59 862-26-30

 • Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. T. Kościuszki 14, tel. 59 863-18-15

Postępowanie odbywa się w określony sposób na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe ( tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm. ) oraz według określonych kryteriów i terminów zamieszczonych poniżej :

Kryteria naboru do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Lębork, do drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego, określone przez Radę Miejską w Lęborku

KRYTERIUM

LICZBA PUNKTÓW

DOKUMENTY

Kandydat, który w roku kalendarzowym rekrutacji podlega obowiązkowi wychowania przedszkolnego

6 X
Kandydat, którego oboje rodzice / opiekunowie prawni pracują lub uczą się w trybie dziennym 5 Zaświadczenie z pracy lub szkoły

Rodzeństwo kandydata uczęszczające w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, do tego samego przedszkola lub tej samej szkoły podstawowej, w której funkcjonują oddziały przedszkolne

4 X

Miejsce pracy co najmniej jednego z rodziców / opiekunów prawnych kandydata, bądź miejsce zamieszkania kandydata znajduje się najbliżej przedszkola, szkoły podstawowej, w której funkcjonują oddziały przedszkolne lub rodzic / opiekun prawny jest pracownikiem tego przedszkola, szkoły podstawowej, w której funkcjonują oddziały przedszkolne

3 Zaświadczenie z pracy

Uczęszczanie rodzeństwa kandydata do funkcjonującej w pobliżu szkoły lub żłobka

2 Zaświadczenie z placówki

Kandydat, którego jeden z rodziców /opiekunów prawnych pracuje, uczy się w trybie dziennym

1 Zaświadczenie z pracy lub ze szkołyTerminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Lębork

Lp

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 02.03.2020 r. do 31.03.2020 r.

od 18.05.2020 r. do 22.05.2020 r.
2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

do 10.04.2020 r.

do 27.05.2020 r.
3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

do 27.04.2020 r. do 29.05.2020 r.
4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

do 11.05.2020 r. do 05.06.2020 r.
5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

do 15.05.2020 r. do 10.06.2020 r.


NABÓR NA ROK SZKOLNY 2020/ 2021 DO LĘBORSKICH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się dzieci, zamieszkałe w obwodzie danej placówki, na podstawie zgłoszenia rodziców.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana placówka dysponuje wolnymi miejscami.

Wnioski oraz wszelkie informacje nt. rekrutacji można uzyskać w lęborskich placówkach :

 • Szkoła Podstawowa Nr 1 w Lęborku, ul. Wojska Polskiego 10, tel. 59 862-22-51
 • Szkoła Podstawowa Nr 3 w Lęborku, ul Kossaka 103, tel. 59 862-26-30
 • Szkoła Podstawowa Nr 4 w Lęborku, ul Al. Wolności 31, tel. 59 862-26-30
 • Szkoła Podstawowa Nr 5 w Lęborku, ul. T. Kościuszki 14, tel. 59 863- 18-15
 • Szkoła Podstawowa Nr 7 w Lęborku, ul. P. Skargi 52, tel. 59 862- 17-28
 • Szkoła Podstawowa Nr 8 w Lęborku, ul Mireckiego 10, tel. 59 862-12-45

Postępowanie odbywa się w określony sposób na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe ( tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm. ) oraz według określonych kryteriów i terminów zamieszczonych poniżej :

Kryteria naboru do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Lębork, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, określone przez Radę Miejską w Lęborku


KRYTERIA

LICZBA

PUNKTÓW

DOKUMENTY

Rodzeństwo kandydata kontynuujące edukację w tej samej placówce

3 X
Rodzic kandydata jest pracownikiem tej jednostki oświatowej, podległej Gminie Miasto Lębork

3 X
Kandydaci zamieszkali w obwodzie szkół lęborskich

2 X


Kandydaci spoza obwodów lęborskich szkół

1
Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego kandydata z klauzulą odpowiedzialności karnej.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Lębork

Lp

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 01.04.2020 r. do 29.05.2020 r.

od 06.07.2020 r. do 10.07.2020 r.
2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

do 19.06.2020 r.

do 17.07.2020 r.
3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

do 26.06.2020 r. do 03.08.2020 r.
4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

do 30.06.2020 r. do 07.08.2020 r.
5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

do 03.07.2020 r. do 14.08.2020 r.