DECYZJA RZĄDU

Utworzono: 25-03-2021

UWAGA RODZICE !

Zgodnie z decyzją Rządu informujemy, że od 27 marca do 9 kwietnia 2021 r. przedszkole będzie nieczynne.

Pod naszą opiekę mogą trafić tylko dzieci, których;

rodzice pracują w służbach mundurowych i medycznych,

a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,

b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,

c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem

COVID-19,

d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny (Policja, Straż),

e) wykonują działania ratownicze,

f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art.6 pkt ustawy z dnia12 marca2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020r.poz. 1876 i 2369) ,

g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art.48a ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,

h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobowa opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 68 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,

i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo- wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo- terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,

j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat,

k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. -Prawo oświatowe, i realizują zadania na terenie tych jednostek.