REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLACU ZABAW

Utworzono: 10-09-2022

1. Regulamin określa  zasady  korzystania  przez  nauczycieli  i  dzieci  placu  zabaw  Przedszkola  nr 1 w  Lęborku.

2. Regulamin  obowiązuje  wszystkich  pracowników  przedszkola,  rodziców / prawnych  opiekunów  dzieci. 

3. Określone  w  regulaminie  zasady  służą  zapewnieniu  pełnego  bezpieczeństwa  dzieciom  przebywającym  na  placu  zabaw. 

4. Plac  zabaw  i  znajdujące  się  na  jego  terenie  urządzenia  stanowią  własność  Przedszkola  nr 1  w  Lęborku.

5. Plac  zabaw  dopuszczony  jest  do  użytku  Przedszkola  nr 1  w  Lęborku.  

6. Zabrania  się  korzystania  z  placu  zabaw  Przedszkola  nr 1  w  Lęborku  po  godzinach  urzędowania  placówki. 

7. Za  bezpieczeństwo  dzieci  podczas  zajęć  na  placu  zabaw  odpowiadają nauczyciele  pełniący  w  tym  czasie  opiekę  nad  dziećmi.  

8. Z  placu  zabaw  mogą  korzystać  dzieci  wyłącznie  pod  opieką  nauczycieli. 

9. Przed  wejściem  na  plac  zabaw  wyznaczony  pracownik  lub  nauczyciele  sprawujący  opiekę  nad  dziećmi  sprawdzają  stan  techniczny,  dokonują  wizualnej  oceny  terenu     placu  zabaw  i  znajdujących  się  na  nim  urządzeń.  W  przypadku  oceny  negatywnej  zabrania  się  korzystania  z  urządzenia  i  zgłasza  ten  fakt  dyrekcji  Przedszkola. 

10. Wszelkie  zanieczyszczenia  terenu  placu  zabaw  należy  niezwłocznie  usunąć  przed  rozpoczęciem  korzystania  z  placu  zabaw.  

11. Przed  wejściem  na  plac  zabaw  nauczyciele  mają  obowiązek  omówić  z  dziećmi  zasady  bezpieczeństwa  oraz  wymagać  ich  przestrzegania.  

12. W  razie  wypadku  dziecka  nauczyciel  w  pierwszej  kolejności  udziela  pomocy  poszkodowanemu  dziecku,  po  czym  powiadamia  Dyrektora  placówki,  rodziców  dziecka,  w     razie  konieczności  Zespół  Ratownictwa  Medycznego telefon  numer  112. 

13. Z  urządzeń  znajdujących  się  na  placu  zabaw  należy  korzystać  zgodnie  z  ich  przeznaczeniem  określonym  przez  producenta  urządzeń. 

     W  szczególności  zabrania  się :

     - wychylania  i  wychodzenia  poza  obręb  barierek  zabezpieczających  podestów  znajdujących  się  na  wysokości,

     -  wchodzenia  na  niedostępne  elementy  konstrukcji,

     -  przebywania  w  obrębie  użytkowanych  elementów  ruchomych  huśtawek  i  karuzeli, 

     -  korzystania  z  huśtawek  i  karuzeli  przez  więcej  osób  niż  ilość  siedzisk.  

14. Rodzice / prawni  opiekunowie  odbierający  dzieci  bezpośrednio  z  placu  zabaw  są  zobowiązani  zgłosić  fakt  odbioru  dziecka  bezpośrednio  nauczycielowi.

15. Regulamin  dostępny  jest  w  Przedszkolu  oraz  na  stronie  internetowej  przedszkola.

16. Telefony  alarmowe :  Centrum  Powiadamiania  Ratunkowego  nr 112. 

Osoby  odpowiedzialne  za  bezpieczeństwo  dzieci  powinny  zwracać  uwagę  na  inne,  nie  ujęte  w  niniejszym  regulaminie  sytuacje  i  zdarzenia,  które  mogą  mieć  wpływ  na  zapewnienie  bezpieczeństwa  dzieci  przebywających  na  terenie  przedszkolnego  placu  zabaw. 

                                                                                                                                                                                     Dyrektor  Przedszkola  nr 1  w  Lęborku