PROJEKTY EDUKACYJNE

Utworzono: 20-09-2019

PROJEKTY EDUKACYJNE

Nasze przedszkole bierze udział w różnych projektach edukacyjnych. Z góry dziękujemy rodzicom i przede wszystkim dzieciom za okazaną pomoc oraz zaangażowanie. Poniżej możecie się Państwo zapoznać z projektami, w których bierzemy udział w obecnym roku szkolnym.

W bieżącym roku szkolnym dzieci kontynuoawć będą udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym "Mały Miś w świecie wielkiej literatury". Organizatorem projektu w roku szkolnym 2019/2020 jest Grupa MAC S.A. z o.o. wydawcą miesięcznika Bliżej Przedszkola.
Celem głównym projektu jest rozwijanie i promowanie czytelnictwa we współpracy z przedszkolami, szkołami podstawowymi, szkolnymi świetlicami, bibliotekami szkolnymi i publicznymi w całej Polsce.


Cele szczegółowe:
a) zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom - uświadomienie roli czytania w życiu dziecka, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych,
b) tworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji zadań stawianych przez nauczyciela,
c) wprowadzenie dziecka w świat literatury
d) budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną,
e) przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych,
f) kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego,
g) rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności dzieci,
h) włączenie w życie przedszkola rodziców oraz przedstawicieli środowiska lokalnego,
i) promocja przedszkola,
j) rozwijanie współpracy między nauczycielami.

W bieżącym roku szkolnym nasza placówka kontynuować będzie rok wcześniej rozpoczęty Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Piękna Nasza Polska Cała”. Honorowy patronat nad Projektem objęli: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, J.Lipiński-Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego, Centrum Edukacyjne „Bliżej Przedszkola”, Wydawnictwo Edukacyjne MAC.


Projekt jest odpowiedzią na wyjątkowe święto Polaków- 100 rocznicę odzyskania niepodległości.Wiek przedszkolny to właściwy czas na rozbudzenie w dziecku świadomości kim jest i skąd pochodzi.


Celem programu jest kształtowanie postaw patriotycznych , uwrażliwianie na piękno, folklor i tradycje Polski, kształtowanie tożsamości narodowej dzieci poprzez poznanie historii państwa polskiego i symboli narodowych, poznanie tradycji, zwyczajów, , poznanie tańców ludowych, wzmacnianie poczucia radości i dumy z bycia Polakiem.
Projekt jest zgodny z obowiązującą Podstawą Programową i kierunkiem polityki oświatowej MEN.

Od września 2019 r. do maja 2020 dzieci wezmą udział w Międzynarodowym projekcie ,,Moje zdrowie - moja siła, wielka moc", który będą realizować jako innowację pedagogiczną. Cel główny: wychowanie zdrowego, aktywnego, świadomego swoich możliwościi posiadającego umiejętność współistnienia z przyrodą przedszkolaka.

Moduły: Żyję zdrowo i bezpiecznie; Jestem tym, co jem i piję; Przed chorobą
uciekam na własnych nogach; Zamiast grać na komputerze lepiej pędzić
na rowerze; Gdy Ziemia woła o pomoc.
PATRONAT HONOROWY: Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki, Prezydent Miasta Torunia Michał Zaleski

PATRONI MEDIALNI: TVP 3 Bydgoszcz, Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola

1. Cele projektu :

a) cel główny: wychowanie zdrowego, aktywnego, świadomego swoich możliwości i posiadającego umiejętność współistnienia z przyrodą przedszkolaka
b) cele szczegółowe:
- nawiązanie współpracy między placówkami w całej Polsce,
- zrozumienie znaczenia zdrowia dla rozwoju człowieka,
- utrwalanie prawidłowych nawyków higienicznych i zachowań prospołecznych,
- rozwijanie umiejętności radzenia sobie z presją rówieśniczą,
- podniesienie wiedzy na temat funkcjonowania poradnictwa telefonicznego i innych form pomocy,
- kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych,
- tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej
- kształtowanie właściwej postawy wobec środowiska przyrodniczego,
- poznanie i zrozumienie zagrożeń dla zdrowia wynikających z nadmiernego spędzania czasu przy komputerze i przed telewizorem,
- poznanie ciekawych i ważnych zawodów.