PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W PRZEDSZKOLU NR 1 W OKRESIE PANDEMII COVID-19

Utworzono: 15-05-2020

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWAWPRZEDSZKOLU

NR 1 WLĘBORKUW OKRESIE PANDEMII COVID-19

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejsze procedury dotyczą wszystkich pracowników Przedszkola nr 1 w Lęborku oraz rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.

2. Celem procedur jest zminimalizowanie wystąpienia zagrożeń zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 w przedszkolu oraz umożliwienie rodzicom, którzy nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką nad dzieckiem w domu, podjęcia pracy zawodowej.

3. Procedury określają działania, które minimalizują możliwość zakażenia, ale mimo wszystkich podjętych środków bezpieczeństwa, nie pozwolą w 100% wyeliminować ryzyka związanego z zakażeniem.

I. OBOWIĄZKI DYREKTORA PRZEDSZKOLA

1. Dyrektor ustala wewnętrzne procedury obowiązujące w przedszkolu, zgodnie
z wymogami zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa
i choroby COVID-19.

2. Organizuje pracę pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych na okres wzmożonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii.

3. Planuje organizację pracy przedszkola na podstawie zebranych informacji
od rodziców, którzy decydują się przyprowadzać dzieci do przedszkola w okresie pandemii.

4. Informuje rodziców o czynnikach ryzyka COVID-19 i o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z posyłaniem dziecka do przedszkola poprzez wywieszenie informacji dla rodziców na drzwiach wejściowych do przedszkola.

5. Zapewnia pomieszczenie do izolacji w razie pojawienia się podejrzenia zachorowania dziecka lub pracownika (znajdujące się najbliżej wejścia do przedszkola); wyposażone w zestaw ochronny w skład, którego wchodzi: przyłbica i/lub maseczki ochronne, fartuch ochronny, rękawiczki ochronne.

6. Zapewnia środki ochrony osobistej dla pracowników (rękawiczki, maseczki) oraz środki higieniczne do dezynfekcji rąk i powierzchni.

7. Zapewnia przy wejściu głównym dozownik z płynem do dezynfekcji rąk wraz
z instrukcją dezynfekcji (
umieszczoną w widocznym miejscu) oraz środki
do dezynfekcji powierzchni (klamki), a w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych mydła, płyn do dezynfekcji rąk, a także instrukcje z zasadami prawidłowego mycia oraz dezynfekowania rąk dla dorosłych i dzieci.

8. Przygotowuje sale dla trzech grup (A , B, C ) z osobnymi łazienkami oraz osobne szatnie.

9. Zapewnia codzienną dezynfekcję placu zabaw oraz wyznacza miejsca i drogi komunikacyjne, z których korzystać będą poszczególne oddziały.

10. Przed otwarciem przedszkola przeprowadza dezynfekowanie wszystkich pomieszczeń przedszkolnych.

11. Zapewnia wyeliminowanie z sal wszystkich przedmiotów trudnych do dezynfekcji.

12. Wyposaża pomieszczenia, zgodnie z ich przeznaczeniem, w zestawy ochronne (maseczki, rękawiczki, fartuchy, przyłbice).

13. Zapoznaje wszystkich pracowników z procedurami.

II. OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW

1. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora przedszkola.

2. Każdy pracownik przedszkola zobowiązany jest do samoobserwacji i pomiaru temperatury dwa razy dziennie, z odnotowaniem na wyznaczonej liście.

3. Pracownicy pozostający w bezpośrednim kontakcie z dziećmi wchodzą do przedszkola głównym wejściem i mogą przemieszczać się wyłącznie po terenie: hol na parterze-WC dla personelu-sala przydzielonego oddziału-w miarę konieczności pomieszczenie izolatki. Zabrania się ww. pracownikom korzystania z pozostałych pomieszczeń
w przedszkolu
.

4. Pozostali pracownicy wchodzą i wychodzą tylko tylnym wejściem.

5. Bezwzględnie przy każdym wejściu/wyjściu z przedszkola i w trakcie pracy każdy pracownik często odkaża ręce płynem do dezynfekcji rąk według umieszczonych instrukcji oraz myje ręce zgodnie z instrukcją.

6. Wszyscy pracownicy opiekujący się dziećmi przebierają się w strój do pracy.

7. Pracownicy przemieszczają się po przedszkolu tylko w niezbędnych sytuacjach,
z zachowaniem dystansu społecznego co najmniej 2 m.

8. Nauczyciele pracują według ustalonego przez dyrektora grafiku; do każdego oddziału przypisani są stali nauczyciele, którzy pracują na zmianę.

9. Nauczyciele w oddziałach dyżurujących świadczą tylko działania opiekuńczo –wychowawcze.

10. Pozostali nauczyciele kontynuują pracę zdalną, pozostając w godzinach pracy przedszkola „pod telefonem”, aby włączyć się w razie potrzeby w niezbędne działania.

11. Nauczyciele w ciągu dnia przypominają dzieciom zasady obowiązujące w przedszkolu
i wyjaśniają dlaczego zostały wprowadzone; dbają o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa higienicznego przez dzieci i przestrzegają ustalonego harmonogramu wyjść do ogrodu; unikają organizowania większych skupisk dzieci w trakcie zabawy i innych czynności, zarówno w sali jak i na placu zabaw.

12. Woźna oddziałowa przebywająca z nauczycielem i grupą dzieci, wietrzy salę, w której odbywają się zajęcia co najmniej raz na godzinę; dezynfekuje powierzchnie dotykowe, sprzęty m.in. klamki, uchwyty, poręcze krzeseł i powierzchnie płaskie, w tym blaty stołów
do spożywania posiłków
oraz zabawki tak często, jak często dzieci są na podwórzu; włącza się w działania higieniczno-sanitarne z grupą i odpowiada za odizolowanie dziecka w razie podejrzenia zakażenia koronawirusem.

13. Pozostałe woźne oddziałowe wykonują codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych; dezynfekują powierzchnie dotykowe – poręcze, klamki, włączniki światła, wszelkie uchwyty, szatnie oraz dostarczają posiłki do grup z zachowaniem wzmożonego reżimu sanitarnego (maseczki, rękawiczki); utrzymują wysoką higienę mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, sprzętów, naczyń i sztućców; po skończonej pracy gruntownie wszystko dezynfekują.

14. Pomoc nauczyciela prowadzi „filtr” przy przyjmowaniu dzieci do przedszkola,
a dodatkowo czuwa i odpowiada za odizolowanie dziecka, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub chorobę COVID-19; jest odpowiedzialna za sprzątanie
i dezynfekcję pomieszczeń w przypadku stwierdzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19.

15. Pracownicy kuchni wykonując pracę utrzymują odległość 2 metrów pomiędzy sobą; przestrzegają warunków wymaganych przepisami prawa, dotyczącymi zbiorowego żywienia; oprócz fartuchów stosują rękawiczki; utrzymują wysoką higienę mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, po skończonej pracy gruntownie wszystko dezynfekują.

16. Intendent dba o czystość magazynu spożywczego i ma wyłączny wstęp do tego magazynu; wydaje towar kucharzowi; dba o higieniczny odbiór towarów od dostawców.

17. Dostawca nie wchodzi na teren przedszkola; towar odpowiednio zapakowany zostawia przed drzwiami.

III. OBOWIĄZKI RODZICÓW

1. Zapoznają się z procedurami opracowanymi na czas zwiększonego reżimu sanitarnego, które są wywieszone na drzwiach wejściowych oraz na stronie internetowej przedszkola.

2. Nie posyłają do przedszkola dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie.

3. Przyprowadzają do przedszkola tylko zdrowe dziecko.

4. Zapewniają dziecku ochronę ust i nosa w drodze do/z przedszkola; z chwilą wejścia
do przedszkola zabierają maseczkę dziecka ze sobą.

5. Sygnalizują swoje przybycie dzwonkiem (drzwi do placówki są zamknięte).

6. Nie wchodzą do budynku przedszkola; przekazują dziecko pracownikowi i czekają na wynik pomiaru temperatury.

7. W przypadku temperatury 37 0 C i wyższej, zabierają dziecko z powrotem do domu.

8. Regularnie przypominają dziecku o zasadach higieny i dbają, aby dziecko
nie przynosiło do przedszkola zabawek i niepotrzebnych przedmiotów.

9. Są zobowiązani do podania aktualnego numeru telefonu i odbierania telefonów
z przedszkola oraz niezwłocznego odbioru dziecka z przedszkola w przypadku wystąpienia objawów chorobowych.

IV. PRACA W PODWYŻSZONYM REŻIMIE SANITARNYM

1. Na czas podwyższonego reżimu sanitarnego drzwi do placówki są zamknięte
od 6.30-16.30; obecność przy wejściu sygnalizuje się ogólnym dzwonkiem.

2. Liczebność grup zostaje ograniczona do 12 osób (powierzchnia w sali wynosi 4 m2
na 1 osobę łącznie z personelem); w związku z powyższym przedszkole jest w stanie w ciągu dnia zapewnić opiekę odpowiedniej ilości dzieci; w przypadku, gdy w grupie zostanie zadeklarowana większa liczba dzieci niż 12, nauczyciel poinformuje rodzica/opiekuna o braku miejsc.

3. Pierwszeństwo z korzystania z przedszkola mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

4. Dziecko do przedszkola przyprowadza tylko jedna osoba i przychodzi tylko z dzieckiem mającym pozostać w placówce.

5. Pracownik dyżurujący przy wejściu dokonuje pomiaru temperatury dziecku i zapisuje na liście wejść; jeżeli dziecko wykazuje oznaki osoby chorej, pracownik ma prawo odmówić przyjęcia dziecka do placówki i poinformować rodzica o konieczności udania się na konsultacje lekarskie.

6. Rodzic nie wchodzi do przedszkola, a jedynie odprowadza dziecko do drzwi przedszkola; jednocześnie zobowiązany jest do zachowania dystansu społecznego w odniesieniu
do pracowników placówki, jak i innych dzieci i ich rodziców, wynoszący min. 2 metry.

7. Dzieci przyprowadzane są do godz. 8. 30; po jej upływie wietrzone są hole
i dezynfekowane wszystkie klamki, szatnie.

8. Dziecko po wyjściu z szatni myje dokładnie ręce i dopiero wchodzi do sali zajęć.

9. W ciągu dnia dziecku mierzona jest temperatura ciała.

10. Rodzic sygnalizuje dzwonkiem przy drzwiach wejściowych odbiór dziecka i oczekuje
na odprowadzenie dziecka przez woźną oddziałową; przy odbiorze przez rodzica, kolejny raz mierzy się temperaturę dziecku i odnotowuje na liście.

V. DZIAŁANIA NA WYPADEK STWIERDZENIA PODEJRZENIA ZAKAŻENIA

COVID-19

  1. Woźna oddziałowa, która przebywa z dziećmi w sali zabezpiecza się w fartuch ochronny, rękawice i maseczkę/przyłbicę.
  2. Bezzwłocznie udaje się z dzieckiem do izolatki i przekazuje pod opiekę pomocy nauczyciela, która pozostaje tam z dzieckiem utrzymując 2 metrowy dystans.
  3. Nauczyciel zawiadamia dyrektora o zaistniałej sytuacji, a w razie nieobecności dyrektora
    na terenie przedszkola, nauczyciel dzwoni do Sekretarza Miasta Lęborka pod nr telefonu: 608092518.
  4. Bezzwłocznie zawiadamia rodzica.
  5. Jeżeli dziecko posiada ostre objawy choroby, które mogą zagrażać jego życiu lub zdrowiu,
    a kontakt z opiekunem nie jest możliwy, dyrektor może podjąć decyzję o wezwaniu pogotowia ratunkowego.

6. Dyrektor/alternatywnie Sekretarz Miasta Lęborka zawiadamia stację sanitarno-epidemiologiczną – tel. 598621928 lub 604755717.

VI. DZIAŁANIA NA WYPADEK STWIERDZENIA PODEJRZENIA

ZAKAŻENIA U PRACOWNIKA

1. Pracownik zgłasza fakt dyrektorowi, a w razie nieobecności dyrektora na terenie przedszkola, Sekretarzowi Miasta Lęborka pod nr telefonu: 608092518 i udaje się do izolatki.

2. Dyrektor kieruje do pomocy osobą, która zabezpiecza się w odzież ochronną.

3. Dyrektor/alternatywnie Sekretarz Miasta Lęborka bezzwłocznie zawiadamia odpowiednie służby, które podejmują dalsze kroki bezpieczeństwa.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Procedury bezpieczeństwa obowiązują w Przedszkolu od dnia 18.05.2020 r.do czasu ich odwołania.

2. Wszyscy pracownicy Przedszkola oraz rodzice/opiekunowie dzieci są zobowiązanido ich ścisłego stosowania i przestrzegania.