Przedszkole Nr 1 im. Marii Konopnickiej

w Lęborku przy ulicy Czołgistów 37
telefon: 59 862 10 78

  • A
  • A
  • A

Drukuj stronę

PRZYPROWADZANIE  DZIECKA  DO  PRZEDSZKOLA  I  ODBIERANIE  GO

Podstawa  prawna :

  • Rozporządzenie  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  21  maja  2001 r.  w  sprawie  ramowych  statutów  publicznego  przedszkola  oraz  publicznych  szkół ( Dz.U. z  2001 r. Nr 61  poz. 624  ze zm. )

  •   Ustawa  z  dnia  20  czerwca 1997 r. Prawo  o  ruchu  drogowym ( tj. Dz.U.  z  2005 r. Nr 108  poz. 908  ze  zm )

Cel  procedury

Określenie  szczegółowych  obowiązków  rodziców  i  nauczycieli  podczas  przyprowadzania  do  przedszkola  i  odbierania  z  przedszkola  przez  rodziców ( opiekunów  prawnych )  lub  upoważnioną  przez  nich  osobę,  zapewniającą  dziecku  pełne  bezpieczeństwo.

Zakres  procedury

Procedura  dotyczy  nadzoru  nad  dziećmi  od  momentu  wyjścia  z  rodzicami  z  domu  do  przedszkola  do  momentu  odebrania  dziecka  z  przedszkola,  czyli  przekazania  go  w  ręce  rodziców.

Opis  procedury

I   PRZYPROWADZANIE  DZIECI

1. Za  bezpieczeństwo  dzieci  w  drodze  do  przedszkola  i  z  przedszkola  odpowiadają  rodzice/ opiekunowie  prawni.

2. Rodzice  osobiście  powierzają  dziecko  nauczycielowi,  co  oznacza,  że  są  zobowiązani  wprowadzić  dziecko  do  sali.                                               

3. Nauczyciel  bierze  pełną  odpowiedzialność  za  dziecko  od  momentu  jego  wejścia  do  sali.

4. Rodzice/ opiekunowie,  którzy  zdecydują,  że  ich  dziecko  będzie  samodzielnie  wchodziło  do  sali,  biorą  na  siebie  pełną  odpowiedzialność  za  bezpieczeństwo  swojego  dziecka  w  czasie  przechodzenia  z  szatni  do  sali.

5. Nauczycielka  przedszkola  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  życie,  zdrowie  i  bezpieczeństwo  dziecka  pozostawionego  przez  rodziców/ opiekunów  na  terenie  przedszkola.

6. Rodzice/opiekunowie  prawni  mają  obowiązek  przyprowadzić  do  przedszkola  dziecko  zdrowe.  Wszelkie  dolegliwości  dziecka  sa  zobowiązani  zgłaszać  nauczycielowi  i  udzielać  wyczerpujących  informacji  na  ten  temat.

7. Nauczyciel  ma  prawo  odmówić  przyjęcia  dziecka,  jeśli  jego  stan  sugeruje,  że  nie  jest  ono  zdrowe.

8. Nauczyciel  ma  prawo  dokonać  pomiaru  temperatury  dziecka,  jeśli  z  jego  obserwacji  wynika,  że  może  ono  być  chore.  Jeśli  temperatura  dziecka  wskazuje  na  stan  podgorączkowy  lub  chorobowy,  nauczyciel  odmawia  przyjęcia  dziecka  do  grupy.

9. Dziecko  należy  przyprowadzić  do  przedszkola  do  godziny  8.30  lub  w  dowolnym  czasie,  po  uprzednim  poinformowaniu  przedszkola  o  późniejszym  przybyciu  dziecka.

II  ODBIERANIE  DZIECI

1. Odbiór  dzieci  z  przedszkola  jest  możliwy  wyłącznie  przez  rodziców  bądź  inne  osoby  dorosłe  przez  nich  upoważnione.

2. Wydanie  dziecka  innym  osobom  niż  rodzice/ opiekunowie  prawni  może  nastąpić  tylko  w  przypadku  pisemnego  upoważnienia  do  odbioru  dziecka,  podpisanego  przez  rodziców/ opiekunów  prawnych ( załącznik  do  Umowy  zawartej  z  rodzicami  o  świadczenie  usług ).

3. W  oddziałach  porannego  zbierania  się  i  popołudniowego  rozchodzenia  się  dzieci,  muszą  znajdować  się  listy  zbiorcze  osób  upoważnionych  do  odbioru  dzieci  z  każdej  grupy  wiekowej.

4. Nauczyciel  w  razie  najmniejszej  wątpliwości  ma  obowiązek  sprawdzić  zgodność  danych  osoby  odbierającej  dziecko  z  przedszkola  z  dokumentem  tożsamości.

5. Jeśli  okaże  się,  że  dane  nie  są  zgodne,  nauczyciel  powiadamia  rodziców/ opiekunów  prawnych  i  dyrektora  placówki  oraz  nie  wydaje  dziecka  do  wyjaśnienia  sprawy.

6. Gdy  dziecko  jest  odbierane  z  ogrodu  przedszkolnego,  wymaga  się  od  rodziców/ opiekunów  prawnych,  aby  podeszli  razem  z  nim  do  nauczyciela  i  zgłosili  odebranie.

7. Dopuszcza  się  możliwość  wydania  dziecka  innej  osobie  niż  wymienione  w  karcie  zgłoszenia,  jednak  wyłącznie  po  uprzednim   przekazaniu  takiej  informacji  przez  rodziców/ opiekunów  prawnych  bezpośrednio  nauczycielowi  w  formie  ustnej  lub  pisemnej.

8. Przedszkole  nie  wydaje  dziecka  ma  prośbę  rodzica/ opiekuna  prawnego  zgłaszaną  telefonicznie.

9. Przedszkole  nie  wydaje  dziecka  osobom  niepełnoletnim.

10.Odbieranie  dzieci  przez  osoby  niepełnoletnie  może  odbywać  się  w  szczególnie  uzasadnionych  przypadkach  na  wyraźne,  pisemne  oświadczenie  woli  rodziców  lub  opiekunów  prawnych.

11.Rodzice  ponoszą  pełną  odpowiedzialność  prawną  za  osobę  niepełnoletnią  odbierającą  dziecko,  jak  i  za  odebrane  przez  nią  dziecko.

12.Rodzice  ponoszą  odpowiedzialność  prawną  za  bezpieczeństwo  dziecka  odbieranego  z  przedszkola  przez  upoważnioną  przez  nich  osobę.

13.Życzenie  rodziców  dotyczące  nieodbierania  dziecka  przez  jednego  z  nich  musi  być  poświadczone  orzeczeniem  sądowym.

14.Obowiązkiem  nauczycieli  lub  osoby  pełniącej  dyżur  w  szatni  jest  upewnienie  się,  czy  dziecko  jest  odbierane  przez  osobę  wskazaną  w  upoważnieniu.

15.Osoby  wymienione  w  upoważnieniu  sa  zobowiązane  do  osobistego  odebrania  dziecka  od  nauczyciela  opiekującego  się  daną  grupą  lub  nauczyciela  sprawującego  w  zastępstwie  opiekę  nad  dziećmi.

16.W  przypadku  odbierania dziecka  z  ogrodu  przedszkolnego  osoby  odbierające  dziecko  są  zobowiązane  do  osobistego  poinformowania  nauczycielki  o  zamiarze  odebrania  dziecka.

17.Osoba  upoważniona  w  momencie  odbioru  dziecka  powinna  mieć  przy  sobie  dowód  osobisty  i  na  żądanie  nauczycielki  lub  osoby  pełniącej  dyżur  w  szatni  okazać  go.

18.Rodzice/ opiekunowie  po  odebraniu  dziecka  są  zobowiązani  opuścić  plac  zabaw. 

19.W  przypadku  pozostania rodzica/opiekuna  na  placu  przedszkolnym  po  odebraniu  dziecka ( np. rozmowa  rodzica  z  nauczycielem ) nauczyciel  nie  odpowiada  już  za  bezpieczeństwo  dziecka.

20.Rodzice/opiekunowie  są  zobowiązani  przekazać  aktualne  numery  telefonów.

21.Za  właściwe  przestrzeganie  zasad  przyprowadzania  i  odbierania  dzieci  są  odpowiedzialni  rodzice  oraz  nauczyciel.

22.Nauczyciele  sprawują  opiekę  nad  dzieckiem  od  chwili  przejęcia  go  od  osoby  przyprowadzającej  aż  do  momentu  przekazania  dziecka  rodzicom  lub  upoważnionej  osobie.

23.Na  pierwszym  zebraniu  organizacyjnym  rodzice  są  informowani  o  zasadach  przyprowadzania  i  odbierania  dzieci. 

III  POSTĘPOWANIE  W  SYTUACJI  NIEODEBRANIA  DZIECKA  Z  PRZEDSZKOLA  LUB  ZGŁOSZENIA  SIĘ  PO  DZIECKO  OSOBY  NIEMOGĄCEJ  SPRAWOWAĆ  OPIEKI

1. Dzieci  powinny  być  odbierane  z  przedszkola  najpóźniej  do  godziny  16.30.

2. W  przypadku  braku  możliwości  odebrania  dziecka  z  przedszkola ( w godzinach  pracy  przedszkola - sytuacje  losowe )  rodzice  lub  opiekunowie  są  zobowiązani  do  telefonicznego  poinformowania  o  zaistniałej  sytuacji  oraz  do  uzgodnienia  innego  sposobu  odebrania  dziecka.

3. Gdy  dziecko  nie  zostanie  odebrane  po  upływie  czasu  przedszkola,  nauczyciel  jest  zobowiązany  telefonicznie  powiadomić  rodziców  lub  osoby  upoważnione  do  odbioru  o  zaistniałej  sytuacji.

4. Jeśli  pod  wskazanymi  przez  rodziców  numerami  telefonów  ( praca, dom, tel. komórkowy ) nie  można  uzyskać  informacji  o  miejscu  pobytu  rodziców  lub  osób  upoważnionych  do  odbioru  dziecka,  nauczyciel  oczekuje  z  dzieckiem  w  placówce  przez  pół  godziny.  Po  upływie  tego  czasu  nauczycielka  powiadamia  dyrektora,  który  podejmuje  decyzję  o :

a)  powiadomieniu  policji  w  celu  podjęcia  dalszych  działań  przewidzianych  prawem,  łącznie  z  umieszczeniem  dziecka  w  pogotowiu  opiekuńczym

b) odprowadzeniu  dziecka  do  dom,  jeśli  rodzice/ opiekunowie  prawni  lub  inne  osoby  upoważnione  do  odbioru  dziecka  są  w  domu  i  z  obserwacji  wynika,  że  mogą  sprawować  opiekę  nad  dzieckiem  ( np. nie  są  pod  wpływem  alkoholu,  środków  odurzających ).

5. Z  przebiegu  zaistniałej  sytuacji  należy  sporządzić  protokół  zdarzenia,  podpisany  przez  świadków,  który  zostaje  przekazany  do  wiadomości  dyrektora  i  rady  pedagogicznej.  Całe zdarzenie  powinno  się  odbywać  pod  nadzorem  policji.  Dalsze  czynności  związane  z  umieszczeniem  dziecka  w  pogotowiu  opiekuńczym  podejmuje  policja.

IV POSTĘPOWANIE  W  PRZYPADKU,  GDY  WYCHOWAWCA  PODEJRZEWA,  ŻE  DZIECKO  Z  PRZEDSZKOLA   ODBIERA  RODZIC ( OPIEKUN PRAWNY )  BĘDĄCY  POD  WPŁYWEM  ALKOHOLU  LUB  NARKOTYKÓW

1. Nauczycielka  stanowczo  odmawia  wydania  dziecka  z  przedszkola,  gdy  stan  osoby  zamierzającej  odebrać  dziecko  wskazuje  na  spożycie  alkoholu  lub  gdy  osoba  ta  zachowuje  się  agresywnie  i  nie  jest  w  stanie  zapewnić  dziecku  bezpieczeństwa.  Nauczyciel  wzywa  wówczas  drugiego  rodzica  lub  inną  upoważnioną  do  odbioru  dziecka  osobę.

2. Nauczycielka  powiadamia  dyrektora,  który  wydaje  jej   dyspozycje,  mające  na  celu  odizolowanie  dziecka  od  rodzica/ opiekuna  znajdującego  sie  pod  wpływem  alkoholu.

3. Jeśli  rodzice/ opiekunowie  odmówią  odebrania  dziecka  z  przedszkola  lub  gdy  nieobecność  rodziców  się  przedłuża ( tj. po  godzinach  otwarcia  przedszkola ),  dyrektor  placówki  może  po  konsultacji  z  najbliższą  jednostką  policji  podjąć  decyzję  o  dalszych  krokach.

4. Po  rozeznaniu  przez  policję  sytuacji  domowej  dziecka ( sprawdzeniu,  czy  rodzice  przebywają  w  domu )  dyrektor  może :

a) podjąć  decyzję,  że  wychowawca  może  odprowadzić  dziecko  do  domu ( jeżeli  są  rodzice,  to  dziecko  pozostaje  pod  opieką  rodziców )

b) gdy  nie  ma  rodziców  w  domu,  wspólnie  z  policją  podjąć  decyzję  o  dalszym  postępowaniu  w  danej  sytuacji ( np.  zabraniu  dziecka  do  pogotowia  opiekuńczego,  czyli  do  tzw.  placówki  interwencyjnej )

5. Nauczyciel  sporządza  notatkę  służbową  z  zaistniałego  zdarzenia  po  zakończeniu  działań.

6. Jeśli  powtarzają  się  przypadki,  w  których  rodzic/ opiekun  prawny  odbierający  dziecko  z  przedszkola  znajduje  się  pod  wpływem  alkoholu  lub  narkotyków,  to  wychowawca  może  rozpoznać  sytuację  domową  i  rodzinną  dziecka  i  jeśli  zachodzi  taka  konieczność,  powiadomić  o  tym  policję ( specjalistę  do  spraw  nieletnich )  w  celu  dalszego  zbadania  sytuacji  domowej  i  rodzinnej  dziecka,  a  następnie  zawiadomić  sąd  rodzinny.

7. Po  zdarzeniu  dyrektor  przedszkola  przeprowadza  rozmowę  z  rodzicami  w  celu  wyjaśnienia  zaistniałej  sytuacji  oraz  zobowiązuje  ich  do  przestrzegania  zasad  określonych  w  niniejszych  procedurach.

8. W  przypadku  gdy  sytuacja  zgłaszania  się  po  dziecko  rodzica/ opiekuna  w  stanie  nietrzeźwości  powtórzy  się,  dyrektor  powiadamia  pisemnie  policję,  terenowy  ośrodek  pomocy  społecznej  i  wydział  rodzinny  sądu  rejonowego.  

V  POSTĘPOWANIE  W  PRZYPADKU  ODBIERANIA  DZIECKA  Z  PRZEDSZKOLA  PRZEZ  RODZICÓW  ROZWIEDZIONYCH  LUB  ŻYJĄCYCH  W  SEPARACJI

1. Nauczyciel  wydaje  dziecko  każdemu  z  rodziców,  jeśli  zachowali  prawa  rodzicielskie,  o  ile  postanowienie  sądu  nie  stanowi  inaczej.

2. Jeśli  do  przedszkola  zostanie  dostarczone  postanowienie  sądu  o  sposobie  sprawowania  przez  rodziców  opieki  nad  dzieckiem,  nauczyciel  postępuje  zgodnie  z  tym  postanowieniem.

3. O  każdej  próbie  odebrania  dziecka  przez  rodzica/ opiekuna  nieuprawnionego  do  odbioru  nauczyciel  powiadamia  dyrektora  przedszkola  i  rodzica/opiekuna  sprawującego  opiekę  nad  dzieckiem.

4. O  sytuacji  kryzysowej, np. kłótnie  rodziców,  wyrywanie  sobie  dziecka  itp. , nauczyciel  lub  dyrektor  powiadamia  policję.

2018-09-09