Przedszkole Nr 1 im. Marii Konopnickiej

w Lęborku przy ulicy Czołgistów 37
telefon: 59 862 10 78

 • A
 • A
 • A

Drukuj stronę

 NABÓR  NA  ROK  SZKOLNY  2020/2021  DO  LĘBORSKICH  PRZEDSZKOLI  I  ODDZIAŁÓW  WYCHOWANIA  PRZEDSZKOLNEGO  W  SZKOŁACH  PODSTAWOWYCH 

Do publicznego przedszkola  i  oddziału  wychowania  przedszkolnego przyjmuje  się  kandydatów  zamieszkałych  na  terenie  Gminy  Miasto  Lębork. 

Dzieci do przedszkola przyjmuje się corocznie na kolejny rok szkolny na podstawie  pisemnej  deklaracji lub wniosku złożonego do dyrektora placówki przez  rodzica/opiekuna   prawnego  dziecka.

Rodzice dzieci przyjętych i uczęszczających do przedszkola  składają  na kolejny  rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tej  samej  placówce  wychowania  przedszkolnego.  Nie  złożenie  deklaracji  w wyznaczonym  terminie  jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca  w  dotychczasowej  placówce.

Zapisanie  dziecka  po  raz  pierwszy  lub  zmiana  dotychczasowej  placówki  na  inną  odbywa  się  na  podstawie  wniosku  o  przyjęcie  do  przedszkola. 

Kwestionariusz  zgłoszeniowy  oraz  wszelkie  informacje nt. rekrutacji  można  uzyskać  w  lęborskich  placówkach. 

 • Przedszkole Nr 1, ul. Czołgistów 37,  tel. 59 852-10-78
 • Przedszkole Nr 2, ul. E. Plater 12, tel. 59 862-22-89
 • Przedszkole Nr 5, ul. Wyspiańskiego 1, tel. 59 862- 42-76
 • Przedszkole Nr 6, ul. Wyszyńskiego 7, tel. 59 863-45-94
 • Przedszkole Nr 9, ul. Mireckiego 9, tel. 59 862-17-72
 • Przedszkole Nr 10, ul Krzywoustego 6, tel. 59 863-23-00
 • Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Al. Wolności 31, tel. 59 862-26-30

 • Szkoła  Podstawowa Nr 5, ul. T. Kościuszki 14, tel. 59 863-18-15

Postępowanie  odbywa  się  w  określony  sposób  na  podstawie  ustawy  z  dnia  14  grudnia  2016 r.  Prawo  Oświatowe  ( tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm. ) oraz  według  określonych  kryteriów  i  terminów  zamieszczonych  poniżej :  

Kryteria  naboru  do  przedszkoli  oraz  oddziałów  przedszkolnych  w  szkołach  podstawowych,  dla  których  organem  prowadzącym  jest  Gmina  Miasto  Lębork,  do  drugiego  etapu  postępowania  rekrutacyjnego,  określone  przez  Radę  Miejską  w  Lęborku 

                                    KRYTERIUM                                      

   LICZBA                         PUNKTÓW 

    DOKUMENTY                                              

Kandydat, który w roku kalendarzowym rekrutacji podlega  obowiązkowi  wychowania   przedszkolnego

 6  X
Kandydat,  którego  oboje  rodzice / opiekunowie  prawni  pracują  lub  uczą  się  w  trybie  dziennym  5 Zaświadczenie  z  pracy  lub  szkoły

Rodzeństwo  kandydata  uczęszczające w  roku  szkolnym, na  który  prowadzona  jest  rekrutacja, do tego samego  przedszkola lub  tej  samej  szkoły  podstawowej,  w  której  funkcjonują  oddziały  przedszkolne

 4  X

Miejsce  pracy  co  najmniej  jednego  z rodziców / opiekunów  prawnych  kandydata,  bądź miejsce  zamieszkania kandydata znajduje  się najbliżej  przedszkola, szkoły  podstawowej, w  której  funkcjonują  oddziały przedszkolne lub  rodzic / opiekun prawny jest pracownikiem  tego  przedszkola,  szkoły  podstawowej,  w  której  funkcjonują  oddziały  przedszkolne

 3 Zaświadczenie z pracy

Uczęszczanie  rodzeństwa  kandydata  do  funkcjonującej  w  pobliżu  szkoły  lub  żłobka

 2 Zaświadczenie  z  placówki 

Kandydat,  którego  jeden  z  rodziców /opiekunów  prawnych  pracuje,  uczy  się  w  trybie  dziennym

 1 Zaświadczenie  z  pracy  lub  ze  szkoły Terminy  przeprowadzania  postępowania  rekrutacyjnego  i  postępowania  uzupełniającego,  w  tym  terminy  składania  dokumentów  do  przedszkoli,  oddziałów  przedszkolnych  w  szkołach  podstawowych  dla  których  organem  prowadzącym  jest  Gmina  Miasto  Lębork 

 Lp

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu  rekrutacyjnym 

Termin w  postępowaniu uzupełniającym  

1.

Złożenie  wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału  przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez  kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 02.03.2020 r.  do   31.03.2020   r.

od 18.05.2020 r.     do  22.05.2020  r.
2.

Weryfikacja  przez komisję rekrutacyjną  wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

do   10.04.2020 r.

do   27.05.2020 r. 
3.

Podanie  do  publicznej  wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów  zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 

do  27.04.2020 r.   do  29.05.2020 r.
4.

Potwierdzenie  przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

 do  11.05.2020 r.  do  05.06.2020 r.
5.

Podanie  do  publicznej  wiadomości przez  komisję rekrutacyjną  listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 do  15.05.2020 r.  do  10.06.2020 r.


 NABÓR  NA  ROK  SZKOLNY  2020/ 2021  DO  LĘBORSKICH  SZKÓŁ  PODSTAWOWYCH  

Do  klasy  pierwszej  publicznej  szkoły  podstawowej  przyjmuje  się  dzieci,  zamieszkałe  w  obwodzie  danej  placówki,  na  podstawie  zgłoszenia  rodziców.  

Kandydaci  zamieszkali  poza  obwodem  szkoły  podstawowej  mogą  być  przyjęci  do  klasy  pierwszej  po  przeprowadzeniu  postępowania  rekrutacyjnego,  jeżeli  dana  placówka  dysponuje  wolnymi  miejscami. 

Wnioski  oraz  wszelkie  informacje  nt.  rekrutacji  można  uzyskać  w  lęborskich  placówkach : 

 • Szkoła  Podstawowa  Nr 1  w  Lęborku, ul. Wojska  Polskiego 10, tel. 59 862-22-51
 • Szkoła  Podstawowa  Nr 3  w  Lęborku, ul Kossaka  103, tel.  59 862-26-30
 • Szkoła  Podstawowa  Nr 4  w  Lęborku, ul Al. Wolności 31, tel.  59 862-26-30
 • Szkoła  Podstawowa  Nr 5  w  Lęborku, ul. T. Kościuszki 14, tel. 59 863- 18-15
 • Szkoła  Podstawowa  Nr 7  w  Lęborku, ul. P. Skargi 52,  tel. 59 862- 17-28
 • Szkoła  Podstawowa  Nr 8  w  Lęborku, ul Mireckiego 10, tel. 59 862-12-45 

Postępowanie  odbywa  się  w  określony  sposób  na  podstawie  ustawy  z  dnia  14  grudnia  2016 r.  Prawo  Oświatowe  ( tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm. ) oraz  według  określonych  kryteriów  i  terminów  zamieszczonych  poniżej : 

Kryteria  naboru  do  klas  pierwszych  szkół  podstawowych,  dla  których  organem  prowadzącym  jest  Gmina  Miasto  Lębork,  do postępowania  rekrutacyjnego  dla  kandydatów  zamieszkałych  poza  obwodem  szkoły,  określone  przez  Radę  Miejską  w  Lęborku 


                      KRYTERIA                                                       

LICZBA 

PUNKTÓW

               DOKUMENTY                                                                                                

Rodzeństwo  kandydata  kontynuujące  edukację  w   tej  samej  placówce 

3 X
Rodzic  kandydata  jest  pracownikiem  tej  jednostki  oświatowej, podległej  Gminie  Miasto  Lębork 

3 X
Kandydaci  zamieszkali  w  obwodzie  szkół  lęborskich 

2 X


Kandydaci  spoza  obwodów  lęborskich  szkół  

1
Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego kandydata z klauzulą  odpowiedzialności  karnej.  

Terminy  przeprowadzania  postępowania  rekrutacyjnego  i  postępowania  uzupełniającego,  w  tym  terminy  składania  dokumentów  do  klas  pierwszych  szkół  podstawowych,  dla  których  organem  prowadzącym  jest  Gmina  Miasto  Lębork 

 Lp

Rodzaj  czynności

Termin w postępowaniu  rekrutacyjnym 

Termin w  postępowaniu rekrutacyjnym  

1.

Złożenie  wniosku o przyjęcie do klasy  pierwszej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez  kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 01.04.2020 r.   do  29.05.2020   r.

od 06.07.2020 r.  do    10.07.2020   r.
2.

Weryfikacja  przez komisję rekrutacyjną  wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

do   19.06.2020   r.

do   17.07.2020   r. 
3.

Podanie  do  publicznej  wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów  zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 

do  26.06.2020   r.   do  03.08.2020  r.
4.

Potwierdzenie  przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

 do  30.06.2020  r.  do  07.08.2020  r.
5.

Podanie  do  publicznej  wiadomości przez  komisję rekrutacyjną  listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 do  03.07.2020  r.  do  14.08.2020  r.

2020-01-25