Przedszkole Nr 1 im. Marii Konopnickiej

w Lęborku przy ulicy Czołgistów 37
telefon: 59 862 10 78

 • A
 • A
 • A

Drukuj stronę

PLACÓWKI, W KTÓRYCH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 REALIZOWANE  BĘDZIE  WYCHOWANIE  PRZEDSZKOLNE:
 • Przedszkole Nr 1
 • Przedszkole Nr 2
 • Przedszkole Nr 5
 • Przedszkole Nr 6
 • Przedszkole Nr 9
 • Przedszkole Nr 10
 • Szkoła Podstawowa Nr 4 - oddziały  5 - godzinne 
 • Szkoła Podstawowa Nr 5 - oddziały  5 - godzinne 

Do publicznego przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie  Gminy  Miasto  Lębork.
Kandydaci zamieszkali poza obszarem gminy mogą być przyjęci do publicznych przedszkoli jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, dana gmina dysponuje wolnymi miejscami.

Dzieci do przedszkola przyjmuje się corocznie na kolejny rok szkolny na podstawie  pisemnej  deklaracji lub wniosku złożonego do dyrektora placówki przez  rodzica/opiekuna   prawnego  dziecka.
 • rodzice dzieci przyjętych i uczęszczających do przedszkola  składają  na kolejny  rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym  samym  przedszkolu  publicznym.
Nie  złożenie  deklaracji  w wyznaczonym  terminie  jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca  w  dotychczasowej  placówce.
 • zapisanie  dziecka do przedszkola publicznego po raz pierwszy lub zmiana dotychczasowego  przedszkola na inne  odbywa  się  na  podstawie  wniosku o  przyjęcie  do  przedszkola. Wniosek może  być złożony  nie więcej niż  do  trzech  wybranych  przedszkoli.


  ZASADY  OGÓLNE  NABORU  NA  ROK    SZKOLNY  2018/2019:

I  W przypadku większej liczby kandydatów, niż liczba wolnych miejsc w publicznym  przedszkolu  przeprowadza  się  postępowanie  rekrutacyjne, w którym  są  brane  pod  uwagę  łącznie  następujące  kryteria :

1. Wielodzietność  rodziny  kandydata

2.  Niepełnosprawność  kandydata

3.  Niepełnosprawność  jednego  z  rodziców  kandydata

4.  Niepełnosprawność  obojga  rodziców  kandydata

5.  Niepełnosprawność  rodzeństwa  kandydata

6.  Samotne  wychowywanie  kandydata  w  rodzinie 

7.  Objęcie  kandydata  pieczą  zastępczą 

Kryteria  te  mają  jednakową  wartość - 10  pkt.  

II W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub gdy po tym postępowaniu nadal są wolne miejsca, przeprowadza się drugi etap postępowania rekrutacyjnego, w którym brane  są  pod uwagę  kryteria  określone  przez  organ  prowadzący.

III  Postępowanie  rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora, który wyznacza przewodniczącego komisji. 

Terminy  przeprowadzania  postępowania  rekrutacyjnego  i  postępowania  uzupełniającego,  w  tym  terminy  składania  dokumentów  do  przedszkoli,  oddziałów  przedszkolnych  w  szkołach  podstawowych  dla  których  organem  prowadzącym  jest  Gmina  Miasto  Lębork 

 Lp

Rodzaj  czynności

Termin w postepowaniu  rekrutacyjnym 

Termin w  postepowaniu rekrutacyjnym  

1.

Złożenie  wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału  przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez  kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym

od   01.03.2018 r.   do  30.03.2018 r.

od  14.05.2018 r.  do     18.05.2018 r.
2.

Weryfikacja  przez komisję rekrutacyjną  wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzajacych spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym

do   11.04.2018 r.

do   23.05.2018 r. 
3.

Podanie  do  publicznej  wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów  zakwalifikowanych i kandydatów niezakkwalifikowanych 

do  27.04.2018 r.   do  28.05.2018 r.
4.

Potwierdzenie  przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

 do  10.05.2018 r.  do  01.06.2018 r.
5.

Podanie  do  publicznej  wiadomości przez  komisję rekrutacyjną  listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 do  14.05.2018 r.  do  05.06.2018 r.

Kryteria  naboru  do  przedszkoli  oraz  oddziałów  przedszkolnych  w  szkołach  podstawowych,  dla  których  organem  prowadzącym  jest  Gmina  Miasto  Lębork,  do  drugiego  etapu  postępowania  rekrutacyjnego,  określone  przez  Radę  Miejską  w  Lęborku 

KRYTERIUM                                 

LICZBA  PUNKTÓW  DOKUMENTY

Kandydat, który w roku kalendarzowym rekrutacji podlega  obowiązkowi  wychowania   przedszkolnego

 6  X
Kandydat,  którego  oboje  rodzice / opiekunowie  prawni  pracują  lub  uczą  się  w  trybie  dziennym  5 Zaświadczenie  z  pracy  lub  szkoły

Rodzeństwo  kandydata  uczęszczające w  roku  szkolnym, na  który  prowadzona  jest  rekrutacja, do tego samego  przedszkola lub  tej  samej  szkoły  podstawowej,  w  której  funkcjonują  oddziały  przedszkolne

 4  X

Miejsce  pracy  co  najmniej  jednego  z rodziców / opiekunów  prawnych  kandydata,  bądź miejsce  zamieszkania kandydata znajduje  się najbliżej  przedszkola, szkoły  podstawowej, w  której  funkcjonują  oddziały przedszkolne lub  rodzic / opiekun prawny jest pracownikiem  tego  przedszkola,  szkoły  podstawowej,  w  której  funkcjonują  oddziały  przedszkolne

 3 Zaświadczenie z pracy

Uczęszczanie  rodzeństwa  kandydata  do  funkcjonującej  w  pobliżu  szkoły  lub  żłobka

 2 Zaświadczenie  z  placówki 

Kandydat,  którego  jeden  z  rodziców /opiekunów  prawnych  pracuje,  uczy  się  w  trybie  dziennym

 1 Zaświadczenie  z  pracy  lub  ze  szkoły 

2018-02-03